วิธีการเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ใช้งานกับเว็บโฮสติ้ง

  1. หลังจาก เข้าระบบ Control Panel ของเว็บโฮสติ้ง เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกเมนู Domain Setup
  2. เลือกเมนู Change a Domain Name ดังรูป
  3. เลือกชื่อโดเมนเดิมที่ต้องการเปลี่ยนที่ช่องด้านซ้าย (กรณีที่มีหลายโดเมน) และพิมพ์ชื่อโดเมนที่ต้องการเปลี่ยนในช่องด้านขวา จากนั้นกดปุ่ม Change ดังรูป

เพิ่มเติม

ลูกค้าจะต้องมีโดเมน หรือเป็นเจ้าของโดเมนที่ต้องการเปลี่ยนอยู่แล้ว แต่หากโดเมนดังกล่าวยังว่างอยู่ สามารถจดใหม่ได้ทันที และให้แก้ไข Nameserver มาที่
ns1.jaideawhosting.com
ns2.jaideawhosting.com
ns3.jaideawhosting.com
ns4.jaideawhosting.com

Was this article helpful?

Related Articles