วิธีการสร้าง แก้ไข และลบ E-mail Accounts

การสร้าง E-mail

  1. หลังจาก เข้าระบบ Control Panel ของเว็บโฮสติ้ง เรียบร้อยแล้ว คลิกเมนู E-Mail Accounts
  2. คลิกเมนู Create mail account
  3. ตั้งชื่ออีเมล์ที่ต้องการ (Username) กำหนดรหัสผ่าน (Enter Password,Re-Enter Password) กำหนดขนาดพื้นที่ของอีเมล์ (Email Quota (Meg)) หากต้องการให้พื้นที่ไม่จำกัด ให้ใส่เลข 0 และกำหนดจำนวนอีเมล์ที่ส่งออกได้ ปล่อยว่างไว้ หากต้องการส่งได้ไม่จำกัด (แต่จะไปติดเงื่อนไขจำกัดการส่งออกของตามแพ็กเกจที่เลือกใช้งาน)

 

การแก้ไข E-mail

  1. คลิกเมนู E-Mail Accounts
  2. กด change ในช่อง Password/Quota ของอีเมล์ที่ต้องการแก้ไข
  3. แก้ไขรายละเอียดตามต้องการ และกดปุ่ม modify

 

การลบ E-mail

  1. คลิกเมนู E-Mail Accounts
  2. เลือกอีเมล์ที่ต้องการลบ และกดปุ่ม Delete

Was this article helpful?

Related Articles